samotna_czarownica

18 tekstów – auto­rem jest sa­mot­na_cza­row­ni­ca.

dziw­ne, jak człowiek pot­ra­fi zmienić się pod wpływem in­nych. zu­pełnie jak­by to in­ni żyli za niego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 grudnia 2014, 19:42

Nie to, co przeżywa­my, ale to jak od­czu­wamy to, co przeżywa­my sta­nowi o naszym losie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2014, 18:21

naj­dziw­niej­sze w praw­dzi­wej miłości jest to, że doszczętnie stłam­szo­na na­dal da­je się we znaki 

myśl • 4 czerwca 2014, 22:00

szko­da, że oso­bami, które nas naj­częściej ra­nią są ci, którzy po­win­ni nas z tych ran leczyć... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 marca 2014, 20:46

Książki są cu­downą, uza­leżniającą ucie­czką od rzeczy­wis­tości - cza­sem bar­dziej przej­muję się lo­sami głównej bo­hater­ki niż swoimi... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2014, 19:51

Na mo­ment ra­dości mu­simy pra­cować przez bar­dzo długi czas, ale to właśnie to, czy­ni tą ra­dość wyjątkową. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2014, 18:20

Kiedy na­dejdą dni złote, kiedy mądry po­kona idiotę... ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 lutego 2014, 18:13

Trze­ba uważać na ludzi, którym zab­rało się wszys­tko - nie mają już nic do stracenia... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 lutego 2014, 18:02

Pat­rzmy okiem, ale pos­trze­gaj­my sercem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lutego 2014, 20:22

Jeśli cze­goś chcesz to znaj­dziesz sposób, jeśli nie, znaj­dziesz powód. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2014, 15:00

samotna_czarownica

Zeszyty
  • Do ponownego... – ... przeczy­tania, po­myśle­nia, zro­zumienia

  • śmierć... – i in­ne pa­rano­je

  • Życie – Te naj­bar­dziej życiowe myśli ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

samotna_czarownica

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

29 grudnia 2014, 15:18mill sko­men­to­wał tek­st dziwne, jak człowiek pot­ra­fi [...]

28 grudnia 2014, 19:42samotna_czarownica do­dał no­wy tek­st dziwne, jak człowiek pot­ra­fi [...]

6 czerwca 2014, 18:21samotna_czarownica do­dał no­wy tek­st Nie to, co przeżywa­my, [...]

4 czerwca 2014, 22:00samotna_czarownica do­dał no­wy tek­st najdziwniejsze w praw­dzi­wej miłości [...]